Hạt nhựa màu

Ngoài các dữ liệu về màu sắc đã có, chúng tôi còn cung cấp các sản phẩm phát triển theo yêu cầu của khách hàng trên pantone hoặc RAL, các sản phẩm kĩ

thuật. Các nhân viên kỹ thuật của chúng tôi có thể tạo ra bất cứ màu nào mà bạn mong muốn.

Thông số kĩ thuật cialis pharmacie các sản phẩm hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi

 

Head News